પ્રમુખશ્રીની યાદી

અનુક્રમ પ્રમુખશ્રીનું નામ નિમણુક તારીખ ચાર્જ છોડયા તારીખ  
1 શ્રી શાંતિલાલ મગનલાલ શાહ 01/11/1946 11/02/1951 ગુજરી ગયેલ છે.
2 શ્રી રસીકલાલ ચુનીલાલ શાહ 12/02/1951 21/02/1954 ગુજરી ગયેલ છે.
3 શ્રી બુલાખીદાસ નાનલાલ પટેલ  22/02/1954 06/03/1958 ગુજરી ગયેલ છે.
4 શ્રી રણજીતરાય ગંગાશંકર શાસ્ત્રી 07/03/1958 09/08/1962 ગુજરી ગયેલ છે.
5 શ્રી રણજીતરાય ગંગાશંકર શાસ્ત્રી 10/08/1962 09/07/1967 ગુજરી ગયેલ છે.
6 શ્રી રણજીતરાય ગંગાશંકર શાસ્ત્રી 10/07/1967 03/07/1968 ગુજરી ગયેલ છે.
7 શ્રી પ્રભાકરભાઈ અંબાલાલ શાસ્ત્રી 29/07/1968 29/07/1969 ગુજરી ગયેલ છે.
8 શ્રી રણજીતરાય ગંગાશંકર શાસ્ત્રી 30/07/1969 14/01/1973 ગુજરી ગયેલ છે.
9 શ્રી રણજીતરાય ગંગાશંકર શાસ્ત્રી 15/01/1973 25/06/1979 ગુજરી ગયેલ છે.
10 શ્રી વલ્લભભાઇ આશભાઈ પટેલ 26/06/1979 14/11/1984 ગુજરી ગયેલ છે.
11 શ્રી બાબુભાઇ મણીલાલ શાહ 15/11/1984 22/09/1986 ગુજરી ગયેલ છે.
12 શ્રી છગનભાઇ મોતીભાઈ ચુનારા 27/10/1986 14/11/1989 ગુજરી ગયેલ છે.
13 શ્રી કાંતીલાલ મગનલાલ પટેલ 15/11/1989 14/11/1991 ગુજરી ગયેલ છે.
14 શ્રી શિરીષકુમાર મધુસુદન શુક્લ 15/11/1991 14/11/1993 ગુજરી ગયેલ છે.
15 શ્રી ચીમનલાલ મોહનલાલ પટેલ 15/11/1993 14/11/1994  
16 શ્રી મોહનભાઈ હીમંતલાલ રાણા 10/01/1995 09/01/1996  
17 શ્રી વસંતભાઇ મફતલાલ ઠાકોર 10/01/1996 09/01/1997  
18 શ્રીમતી અનીલાબેન ધીરજલાલ ખલાસી 10/01/1997 09/01/1998  
19 શ્રી બાબુભાઇ ગાડાંભાઈ ચુનારા 10/01/1998 09/01/1999 ગુજરી ગયેલ છે.
20 શ્રીમતી ભારતીબેન રમેશભાઈ રાણા 10/01/1999 09/01/2000  
21 શ્રી પ્રતાપભાઈ  કેસરીસીહ ઠાકોર(સિસોદિયા) 15/01/2000 14/07/2002  
22 શ્રીમતી મંજુલાબેન પ્રવિણચંદ્ર પટેલ 15/07/2002 18/01/2005  
23 શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર એચ. ગઢવી(વહીવટદાર) 19/01/2005 11/02/2005  
24 શ્રી પ્રભુદાસ જે. પટેલ(જીએએસ)(વહીવટદાર) 12/02/2005 08/11/2005  
25 શ્રી પિનાકીનભાઈ પ્રવિણચંદ્ર બ્રહનભટ્ટ 09/11/2005

07/05/2008

 
26 શ્રીમતી રેવાબેન શંકરભાઇ ચોહાણ 08/05/2008 29/03/2009  
27 શ્રી જયરામભાઈ કાનજીભાઇ ચુનારા 30/03/2009 10/05//2009  
28 શ્રી ઝવેરભાઈ ગોવિંદભાઇ સોલંકી 11/05/2009 08/11/2010  
29 શ્રી હિરેનકુમાર રસીકલાલ ગાંધી 09/11/2010 07/05/2013  
30 શ્રી રોહિતભાઈ ઠાકોરલાલ ખારવા 08/05/2013 11/12/2015  
31 શ્રી પરીમલબેન ભદ્રિકભાઇ શાહ 12/12/2015 11/06/2018  
32 શ્રી યોગેશકુમાર બેચરલાલ ઉપાધ્યાય (લાલભાઇ) 12/06/2018