ઉપપ્રમુખશ્રીની યાદી

અનુક્રમ ઉપપ્રમુખશ્રીનું નામ શરૂ તારીખ અંતિમ તારીખ  
1 શ્રી ફેજલમીયા નુરૂમીયા સૈયદ 01/11/1946 11/02/1951 ગુજરી ગયેલ છે.
2 શ્રી ફેજલમીયા નુરૂમીયા સૈયદ 12/02/1951 21/02/1954 ગુજરી ગયેલ છે.
3 શ્રી મનુભાઈ ચુનીલાલ ધોડી 22/02/1954 06/03/1958 ગુજરી ગયેલ છે.
4 શ્રી હિંમતલાલ ઊજમશીભાઈ ચોક્સી 07/03/1958 09/08/1962 ગુજરી ગયેલ છે.
5 શ્રી પ્રભાકરભાઈ અંબાલાલ શાસ્ત્રી 10/08/1962 09/07/1967 ગુજરી ગયેલ છે.
6 શ્રી પ્રભાકરભાઈ અંબાલાલ શાસ્ત્રી 10/07/1967 28/07/1968 ગુજરી ગયેલ છે.
7 શ્રી ઘનશ્યામભાઈ રૂધનાથરાવ બ્રહ્મભટ્ટ 21/08/1968 30/07/1969 ગુજરી ગયેલ છે.
8 શ્રી પ્રભાકરભાઈ અંબાલાલ શાસ્ત્રી 30/07/1969 14/01/1973 ગુજરી ગયેલ છે.
9 શ્રી મણિલાલ ફોફળશા શાહ 15/01/1973 07/02/1976 ગુજરી ગયેલ છે.
10 શ્રી બાબુભાઇ મણિલાલ શાહ 27/02/1976 25/06/1979 ગુજરી ગયેલ છે.
11 શ્રી જયંતિલાલ નાનાલાલ પટેલ 26/06/1979 17/07/1981 ગુજરી ગયેલ છે.
12 શ્રી ઘનશ્યામભાઈ રૂધનાથરાવ બ્રહ્મભટ્ટ 18/07/1981 14/11/1984 ગુજરી ગયેલ છે.
13 શ્રી છગનભાઈ મોતીભાઈ ચુનારા 15/11/1984 26/10/1986 ગુજરી ગયેલ છે.
14 શ્રી એવંતીલાલ ઠાકોરલાલ શાહ 10/11/1986 14/11/1989 ગુજરી ગયેલ છે.
15 શ્રી જયેન્દ્રભાઈ ભગવાનદાસ ખત્રી 15/11/1989 14/11/1991  
16 શ્રી દિલીપભાઈ ચીમનલાલ દલાલ 15/01/1991 14/11/1993  
17 શ્રી મોહનલાલ હિંમતલાલ રાણા 15/11/1993 14/11/1994  
18 શ્રી વસંતભાઈ મફતલાલ ઠાકોર 10/01/1995 09/01/1996  
19 શ્રી શીરીષકુમાર મધુસૂદન શુકલ 10/01/1996 09/01/1997 ગુજરી ગયેલ છે.
20 શ્રી મોહનલાલ હિંમતલાલ રાણા 10/01/1997 09/01/1998  
21 શ્રી પિનાકીનભાઈ પ્રવીણચંદ્ર બ્રહ્મભટ્ટ 10/01/1998 09/01/1999  
22 શ્રી જયરામભાઈ કાનજીભાઈ ચુનારા 10/01/1999 09/01/2000  
23 શ્રી જયરામભાઈ કાનજીભાઈ ચુનારા 10/01/2000 14/07/2002  
24 શ્રીમતી રમીલાબેન ઉપેન્દ્રભાઈ શાહ 15/07/2002 18/01/2005  
25

શ્રી જયરામભાઈ કાનજીભાઈ ચુનારા

09/11/2005

07/05/2008

 
26 શ્રી જયરામભાઈ કાનજીભાઈ ચુનારા 08/05/2008 29/03/2009  
27 શ્રી જયરામભાઈ કાનજીભાઇ ચુનારા 11/05/2009 11/01/2010  
28 શ્રી સરફાઝઅલી અસગરઅલી સૈયદ 16/02/2010 08/11/2010  
29 શ્રી નેહાબેન ભુપેન્દ્રભાઈ રાણા 09/11/2010 07/05/2013  
30 શ્રી પરેશાબેન હિતેન્દ્રકુમાર ભટ્ટ 08/05/2013 11/12/2015  
31 શ્રી રાજેશકુમાર ગુણવંતલાલ રાણા 12/12/2015 11/06/2018  
32 શ્રીમતી શારદાબેન જીતેન્દ્ર રાણા 12/06/2018