ધારાસભ્યશ્રીની યાદી

અનુ. મત વિસ્તાર વર્ષ પાર્ટીનું નામ નામ
ખંભાત-૯૭ ૧૯૬૨ એસ.ડબલ્યુ.એ.  શાસ્ત્રી રણજીતરાય ગંગાશંકર
ખંભાત-૧૨૭ ૧૯૬૭ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ શાહ માધવલાલ ભાઇલાલ
ખંભાત-૧૨૭ ૧૯૭૨ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ શાહ માધવલાલ ભાઇલાલ
ખંભાત-૧૪૦ ૧૯૭૫ એન.સી.ઓ પટેલ વલ્લભભાઇ આશાભાઇ
ખંભાત-૧૪૦ ૧૯૮૦ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ ચુડાસમા વિજયસિંહ લઘુભા
ખંભાત-૧૪૦ ૧૯૮૫ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ ચુડાસમા વિજયસિંહ લઘુભા
ખંભાત-૧૪૦ ૧૯૯૦ ભારતીય જનતા પાર્ટી ખત્રી જયેન્દ્રકુમાર ભગવાનદાસ
ખંભાત-૧૪૦ ૧૯૯૫ ભારતીય જનતા પાર્ટી ખત્રી જયેન્દ્રકુમાર ભગવાનદાસ
ખંભાત-૧૪૦ ૧૯૯૮ ભારતીય જનતા પાર્ટી શુકલ શિરિષકુમાર મધુસુદન
૧૦ ખંભાત-૧૪૦ ૨૦૦૨ ભારતીય જનતા પાર્ટી શુકલ શિરિષકુમાર મધુસુદન
૧૧ ખંભાત-૧૪૦ ૨૦૦૭ ભારતીય જનતા પાર્ટી શુકલ શિરિષકુમાર મધુસુદન
૧૨ ખંભાત-૧૪૦ ૨૦૧૨ ભારતીય જનતા પાર્ટી પટેલ સંજયકુમાર રમણભાઈ