સ્ટોરેજ ટેન્ક

              ખંભાત નગરપાલિકા  સ્ટોરેજ ટેન્ક

અનુ. નંબર સ્થળ સ્ટોરેજ ક્ષમતા
નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ-૧ ૮ લાખ લીટર
નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ-૨ ૮ લાખ લીટર
નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ-૩ ૮ લાખ લીટર
નારેશ્વર જેક વેલ ૨ લાખ લીટર
શહીદ બાગ વોટર વર્કસ-૧ ૯ લાખ લીટર
શહીદ બાગ વોટર વર્કસ-૨ ૨ લાખ લીટર
ઋણમુકતેશ્વર વોટર વર્કસ-૧ ૬ લાખ લીટર
ઋણમુકતેશ્વર વોટર વર્કસ-૨ ૬ લાખ લીટર
ક્નેવાલ તલાવ રેલ