ઉપલબ્ધ સાધનો

 

હાલ નગરપાલિકા પાસે ઉપલબ્ધ સાધનો
ટ્રેક્ટર - ૮ નંગ
ટ્રેક્ટર લિફ્ટર - ૭ નંગ
ટ્રેક્ટર ટ્રૉલી - ૧૧ નંગ
કન્ટેનર ૪ ક્યુબિક મીટરના - ૧૪૪ નંગ (લીલા - ૬૬ અને કાળા - ૭૮)
ડીઝલ પંપ - ૨ નંગ
જે.સી.બી. - ૧ નંગ
ટેમ્પા ડોર ટુ ડોર - ૬ નંગ
ડોઝર ટ્રેક્ટર - ૧ નંગ
જેટિંગ મશીન - ૧ (બંધ છે)
૧૦ ગલી એપ્ટિયર - ૧ નંગ