સ્ટાફ

ખંભાત નગરપાલિકામાં મંજૂર થયેલ જગ્યા

(૧) ચીફ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર   - ૦૦૧

(૨) સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર   - ૦૦૯

(૩) સફાઈ કામદાર             - ૨૬૭

 

હાલની પરિસ્થિતી

(૧) ચીફ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર  - જગ્યા ખાલી

      ઇન્ચાર્જ                     - શ્રી એન.આર.જૈન

(૨) સેને. સબ ઇન્સ્પેક્ટર      - જગ્યા તમામ ખાલી

(૩) હાલના સફાઈ કામદાર   - ૫૯

  સ્ત્રી પુરુષ કુલ
બ્લોક ક-ખ-પ
બ્લોક જ-ઠ
બ્લોક ચ-છ-ન
બ્લોક દ-ઝ-ટ
બ્લોક ડ-ત-થ ૧૦ ૧૬
બ્લોક ગ-બ ૧૦
બ્લોક ફ
  ૩૨ ૨૭ ૫૯